ویدیو/ استاندار خوزستان: صلیب سرخ اعتراض کرد که چرا شما اینقدر به مردم رسیدگی میکنید؟!


ویدیو/ استاندار خوزستان: صلیب سرخ اعتراض کرد که چرا شما اینقدر به مردم رسیدگی میکنید؟!