وزیر سابق سوری: اسرائیل از تلفن‌های همراه مقامات و تجار سوری جاسوسی کرده است


وزیر سوری: اسرائیل از تلفن‌های همراه مقامات و تجار سوری جاسوسی کرده استوزیر اسبق ارتباطات سوریه به مقامات و تجار برجسته سوری نسبت به استفاده از واتس آپ به دلیل هک آن از سوی یک شرکت امنیتی اسرائیلی هشدار داد.