نماینده اتریشی دراعتراض به منع حجاب درمدارس با روسری درمجلس حاضر شد


«مارتا بیسمان» نماینده زن اتریشی روز جمعه در اعتراض به ممنوعیت حجاب در مدارس اتریش، در پارلمان این کشور با روسری به سخنرانی پرداخت.