ائمه جمعه حرف جدیدی ندارند؛ همان رویکرد‌های روزنامه کیهان و جوان و صداوسیما در خطبه‌ها هم تکرار می‌شود / برخی مداحان در هر فرصتی همچنان به آقایان هاشمی و طباطبایی فحاشی می‌کنند


محمد هاشمی می گوید؛ آقای طباطبایی یکی از شخصیت های محوری مهمی بودند که بعد از سال 88 و مسائلی که بر آقای هاشمی گذشت، از ایشان بسیار حمایت و طرفداری می کردند.